R E K R U T A C J A

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępniamy Państwu adres mailowy, na który można kierować pytania związane z zapisaniem dziecka do Szkoły Podstawowej nr 6

REJON SZKOŁY

 

ks

 

 

 

Do klasy 4 na rok 2017-2018 o profilu sportowym dla chłopców piłka nożna, dla dziewcząt piłka koszykowa przyjmujemy dzieci z roczników 2007 i 2008, które w tym roku szkolnym ukończą pierwszy etap kształcenia. Do klasy sportowej mogą zgłaszać się dzieci spoza rejonu naszej placówki. O przyjęciu do klasy sportowej decyduje wynik testu sprawnościowego. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w dniu 9 maja 2017 o godzinie 17.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22. Zapraszamy zainteresowanych. Należy mieć strój i obuwie sportowe. Szczegółów szukaj tutaj ...

Przy ocenie umiejętności technicznych z poszczególnych gier zespołowych, komisja bierze pod uwagę przede wszystkim koordynację i płynność ruchów oraz poprawność techniczną wykonywanych elementów, jak również inne wybitne predyspozycje ucznia do uprawiania konkretnej dyscypliny.

 

 olowekTERMINY REKRUTACYJNE:

 

strz09 maja 2017 godz. 17.00 testy sprawnościowe

strz15 maja 2017 godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu sprawnościowego

strz19 maja 2017 godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy sportowej

strz23 maja 2017 godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej

 

 ki

 

 

Klasa innowacyjna prowadzona jest dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego w oparciu o autorski program Pani Małgorzaty Kuksinowicz. Innowacyjność dotyczy także kwestii organizacyjnych i metodycznych. Cały projekt pod nazwą "Nowoczesna Pedagogika Zdrowego Rozsądku  w Edukacji Humanistycznej" został zatwierdzony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku 2016 do realizacji w SP 6. Celem innowacji jest zdobywanie wiedzy na drodze codziennych działań, poprzez zaspakajanie ciekawości i motywowanie uczniów do wysiłku oraz kreatywności. Ta sama wiedza przekazywana jest na przedmiotach połączonych w bloku humanistycznym co sprzyja lepszemu zapamiętaniu materiału i twórczemu podejściu do wszelkich działań.

Obecnie w szkole funkcjonuje klasa innowacyjna IV c, której działania można śledzić pod tym adresem: https://klasownik.wordpress.com/

Do tworzonej nowej klasy innowacyjnej na rok 2017-2018 można zgłaszać dzieci, które w roku szkolnym 2016-2017 kończą pierwszy etap edukacyjny.

Zgłoszenie dziecka polega na wypełnieniu deklaracji i złożeniu jej w sekretariacie lub u wychowawcy klasy. Można też skan deklaracji przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin składania deklaracji mija 22 maja 2017 o godzinie 15.00.

UWAGA – warunkiem przyjęcia dziecka do klasy innowacyjnej jest zapoznanie się z założeniami programu autorskiego. Można to zrobić poprzez udział w spotkaniu z panią Małgorzatą Kuksinowicz w dniu 15 maja 2017 (poniedziałek) o g. 18.00

 

olowekZGŁOSZENIE

 

olowekTERMINY REKRUTACYJNE:

 

strz

15 maja 2017 g. 18.00 spotkanie informacyjne dla Rodziców z autorką innowacji

strz  22 maja 2017 do g. 15.00 składanie deklaracji zgłoszenia dziecka do klasy

strz  29 maja 2017 g. 12.00 podanie do wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy innowacyjnej

 

kp

 

 

 

Dzieci mieszkające w rejonie szkoły są przyjmowane z urzędu na podstawie złożonego wniosku.

Rodzice Dzieci spoza rejonu szkoły proszeni są o dołączenie do wniosku załącznika, jak poniżej.

olowek WNIOSEK

 

olowek załącznik dla kandydatów spoza rejonu

 W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów:
 
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt,
3)  niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,

(orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721 z późn. zm.),

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt,

(prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),

5)  wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,

6)  objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt,

(dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.),

7) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 20 pkt,

(zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej),

8) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.

olowekTERMINY REKRUTACYJNE:

 

strz28 kwietnia 2017 do 15.00 składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej

strz19 maja 2017 godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

strz23 maja 2017 godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 op

 

 

 olowekSZCZEGÓŁY TUTAJ ...

 

25 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

od 26 do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 17.00 potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

5 maja 2017 r. o godz. 15.00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

  zd

 

 

  olowekZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

 

 

 

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Antoniego Abrahama
81 - 194 Gdynia ul. Cechowa 22
tel/fax 58 6254025 i 58 6654888
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP

 bip logo 2